اس ام اس های عاشقانه جدید شهریور ۹۳

 

وقتی تورا ندارم ، یعنی دیگری تو را دارد . . .

نمیدانم کدام سخت تر است !

اینکه من تو را ندارم یا اینکه دیگری تو را داشته باشد . . .

 

+ – + – + – +   اس ام اس های عاشقانه جدید شهریور ۹۳   + – + – + – +

 

 جنس بغض من آنقدر ها هم خوب نیست . . .

تا اسمت را میشنود ، میشکند . . .

 

+ – + – + – +   اس ام اس های عاشقانه جدید شهریور ۹۳   + – + – + – +

 

 دلتنگ آن روزهایی هستم که معنای خداحافظ ، فقط تا فردا بود . . .

 

+ – + – + – +   اس ام اس های عاشقانه جدید شهریور ۹۳   + – + – + – +

 

 اگر او برای تو ساخته شده . . .

من برای تو ویران شده ام !!!

 

+ – + – + – +   اس ام اس های عاشقانه جدید شهریور ۹۳   + – + – + – +

 

 در زندگی ام ، نقش یک درخت خشک را بازی میکنم . . .

نمیدانم باید در انتظار بهار باشم یا هیزم شکن پیر !

 

+ – + – + – +   اس ام اس های عاشقانه جدید شهریور ۹۳   + – + – + – +

 

 امروز پازل های دلم را میچیدم که دیدم بی یاد تو کامل نمیشود . . .

 

+ – + – + – +   اس ام اس های عاشقانه جدید شهریور ۹۳   + – + – + – +

 

چشم هایم را شستم . . .

جور دیگر دیدم . . .

باز هم فرقی نداشت . . .

تو همان بودی باید دوست داشت !

 

+ – + – + – +   اس ام اس های عاشقانه جدید شهریور ۹۳   + – + – + – +

 

بس کن ، چقدر خیره به دریا میشوی . . .

دریا که مانند چشمان تو زیبا نمیشود . . .

 

+ – + – + – +   اس ام اس های عاشقانه جدید شهریور ۹۳   + – + – + – +

 

 اگه یه روز فروختمت ، ناراحت نشو . . .

چون هرکسی از یه راهی پول در میاره . . .

منم از گل فروشی !

 

+ – + – + – +   اس ام اس های عاشقانه جدید شهریور ۹۳   + – + – + – +

 

عشق همانند مهمان مودبی است که ورودش را با ضربان قلب اعلام میکند . . .

 

+ – + – + – +   اس ام اس های عاشقانه جدید شهریور ۹۳   + – + – + – +

 

روزهامو خیابونای شهر میگیرن . . .

شب هام رو هم فکر تو . . .

 

+ – + – + – +   اس ام اس های عاشقانه جدید شهریور ۹۳   + – + – + – +

 

 سکسکه ام گرفته بود . . .

گفتم مرا بترسان !!!

دستاهم را رها کرد . . .

نفسم بند آمد !

 

+ – + – + – +   اس ام اس های عاشقانه جدید شهریور ۹۳   + – + – + – +

 

دلم میخواست بتونم همه ام رو بدم تا همه اش باشم . . .

 

/ 0 نظر / 26 بازدید